Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens Kiela.com

Kiela Beheer B.V. en Kiela Metaalwarenfabriek B.V. gevestigd te Driebruggen hechten waarde aan de bescherming van uw persoonsgerelateerde gegevens. Met deze verklaring informeren wij u welke persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze internetpagina Kiela.com verzameld worden en hoe deze vervolgens worden verwerkt, gebruikt en beschermd. 

1. Geldigheidsgebied
1.1
Voor het gebruik van de internetpagina kiela.com geldt dat deze wordt aangeboden door Kiela Beheer B.V., Groendijck 15, 3465 JB Driebruggen (hierna “Kiela’). Kiela is verantwoordelijke in de zin van art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG).

1.2
Wij beschermen uw persoonsgerelateerde gegevens. Onder persoonsgerelateerde gegevens vallen vermeldingen over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Daartoe behoren bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer evenals gebruiksgegevens zoals uw IP-adres. Persoonsgerelateerde gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de wettelijke bepalingen.

2. Geautomatiseerde verzameling en verwerking van gegevens door de browser
2.1
Net als bij iedere internetpagina verzamelt en bewaart onze server automatisch en tijdelijk de volgende gegevens in de server-logfiles die door de browser worden toegezonden, indien deze functie niet door u gedeactiveerd is:

- IP-adres van de aanvragende computer
- gegevensaanvraag van de client
- de http-antwoordcode
- de hoeveelheid verzonden gegevens
- de internetpagina van waaruit u ons bezoekt (referrer-URL)
- datum en tijd van de serveraanvraag
- browsertype, -versie en -taal
- gebruikt besturingssysteem van de aanvragende computer

Een persoonsgerelateerde evaluatie van de server-logfiles vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen door de aanbieder op geen enkel tijdstip aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

2.2
Op onze internetpagina maken wij gebruik van Google-Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google-Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden dus die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. Daardoor wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de tevoren door u opgeroepen internetpagina (referrer-URL) en datum en tijd van uw bezoek op onze internetpagina. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de provider van de internetpagina. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren.
http://tools.google.com

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze internetpagina te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. In zoverre Google in uitzonderingsgevallen persoonsgerelateerde gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het
EU-US Privacy Shield. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

2.3
Re-targeting: Hierbij maken onze internetpagina's gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij maken gebruik van deze technologieën om ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Deze techniek stelt ons in staat, internetgebruikers die al belangstelling hebben getoond voor onze shop en onze producten, op de internetpagina's van onze partners aan te spreken met reclame. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op de interesses afgestemde reclame in de regel interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die geen dergelijke betrekking heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de pagina's van onze partners geschiedt op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame geschiedt volkomen gepseudonimiseerd. Hier worden geen gebruiksprofielen gekoppeld aan uw persoonsgerelateerde gegevens. Door het gebruik van onze pagina gaat u ermee akkoord dat zogenaamde cookies worden ingezet en daarmee gebruiksgegevens van u verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Bovendien worden uw gegevens in de cookies ook na het einde van de sessie opgeslagen en bijvoorbeeld bij volgende bezoeken van de internetpagina's weer opgeroepen. U kunt deze toestemming op elk tijdstip met uitwerking voor de toekomst herroepen door in uw browserinstellingen de acceptatie van cookies te weigeren. Wettelijke basis voor het gebruik van de retargeting-technologie is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.

2.4
Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ('Google').
Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om voor u relevante reclame-advertenties te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser werden weergegeven en welke werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookies stelt Google en haar partner-internetpagina's in staat om advertenties te schakelen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere internetpagina's. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. Een gegevensoverdracht door Google aan derden vindt alleen plaats op basis van wettelijke voorschriften of binnen het kader van de orderverwerking. Google zal uw gegevens in geen geval koppelen aan andere door Google verzamelde gegevens. Door het gebruik van onze internetpagina's verklaart u uw toestemming tot de verwerking van de door Google over u verzamelde gegevens in de tevoren beschreven wijze en voor het genoemde doeleinde. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link: Link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Alternatief kunt u de Doubleclick-cookies op de pagina van Digital Advertising Alliance via de onderstaande Link deactiveren. Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG. Voor nadere informatie over DoubleClick by Google verwijzen wij naar https://www.google.de/doubleclick and http://support.google.com/adsense.

2.5
Google Forms: Wij gebruiken de dienst Google Forms van Google voor het uitvoeren van enquêtes of voor online formulieren. Google Forms maakt het mogelijk om enquêtes en online formulieren te ontwerpen en te evalueren. Naast de persoonlijke gegevens die u in de desbetreffende formulieren invult, worden ook informatie over uw besturingssysteem, browser, datum en tijd van uw bezoek, referrer URL en uw IP-adres geregistreerd. Uw persoonlijke gegevens worden namens ons door Google verwerkt. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens door Google is art. 28 AVG.

De verwerking vindt regelmatig plaats in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Indien in het kader van de verwerking van bestellingen persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, zijn wij met Google standaardclausules in het contract overeengekomen. Daarnaast heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informatie van de derdenaanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Privacybeleid:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

3. Verzameling en verwerking van vrijwillig verstrekte gegevens

3.1
Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens per e-mail, in onze online-shop of via het contactformulier op onze internetpagina meedeelt, geschiedt dit over het algemeen op basis van vrijwilligheid. Deze gegevens worden gebruikt voor de afwikkeling van de contractrelatie, voor de bewerking van uw aanvragen en/of uw bestellingen, voor eigen markt- en opinieonderzoek en voor eigen reclame per post. Voor de eigen reclame per e-mail worden uw gegevens alleen gebruikt indien u ons daarvoor toestemming hebt verleend. De in dit verband verzamelde gegevens worden door ons gewist, zodra de opslag niet meer vereist is. Indien wettelijke archiveringen gelden wordt de verwerking door ons beperkt. Wettelijke basis is art. 6 lid 1 sub b) AVG of art. 6 lid 1 sub f) AVG.

3.2
Indien u zich in onze online shop registreert en een klantenprofiel aanmaakt, wordt de door u ingevoerde account-informatie (vooral naam, factuur- en leveringsadres, telefoonnummer, betalingsinformatie en e-mailadres) opgeslagen, zodat u uw gegevens niet bij elke bestelling opnieuw moet ingeven. U kunt uw profiel op elk tijdstip actualiseren of verwijderen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid. 1 sub 1 b AVG.

3.3
Indien u een abonnement op onze nieuwsbrief wenst, dient u ons uw geldige e-mailadres en uw geboorteland mee te delen en tevens de onderstaande akkoordverklaring te bevestigen (wettelijke basis art. 6 lid 1 sub 1 a AVG):

"Ik ga ermee akkoord dat Kiela Beheer B.V. en andere ondernemingen de door mij verstrekte gegevens verwerken en gebruiken om mij met een e-mail-nieuwsbrief te informeren over producten en over actuele acties en evenementen van de Kiela ondernemingen.

Ik kan deze toestemming op elk moment herroepen door een schriftelijk bericht aan Kiela Beheer B.V. Groendijck 15, 3465 JB Driebruggen, Nederland of door een e-mail aan
info@kiela.nl.  In dat geval worden de door mij verstrekte gegevens bij alle Kiela-ondernemingen gewist en niet meer gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief."

3.4
Persoonsgerelateerde gegevens die ons via onze internetpagina zijn meegedeeld, worden alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor zij ons werden toevertrouwd. Na volledige afhandeling van de transactie worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke voorschriften gewist, indien u ons niet uitdrukkelijk toestemming hebt verleend tot een verderstrekkend gebruik van de gegevens. Indien dwingende handels- en fiscaalrechtelijke archiveringstermijnen in acht moeten worden genomen, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens tot tien jaar bedragen.

4. Doorzending naar derden
4.1
Indien u ons persoonsgerelateerde gegevens hebt meegedeeld, worden deze principieel niet doorgegeven naar derden. Zij worden alleen doorgegeven
- binnen het kader van een door u verleende toestemming.
- binnen het kader van de bewerking van uw aanvragen, uw bestellingen, uw betalingen en het gebruik van onze diensten naar daarmee belaste sublasthebbers aan wie deze gegevens uitsluitend worden toegezonden voor de geoormerkte uitvoering van deze opdracht.
- binnen het kader van een opdrachtverwerking volgens de wettelijke bepalingen aan voorschriften gebonden dienstverleners.
- binnen het kader van de vervulling van rechtelijke verplichtingen aan de bevoegde instanties.

De betalingsdienstverlener draagt de verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens. Wettelijke basis voor de overdracht is de contractuitvoering (art. 6 lid 1 sub 1 b AVG). Wij willen u erop wijzen dat deze uw persoonsgerelateerde gegevens doorgeeft naar andere, voor de betalingsafwikkeling verantwoordelijke instanties, met name de betrokken kredietinstituten, banken en creditcardinstituten. Daar worden uw persoonsgerelateerde gegevens eveneens verwerkt voor de afwikkeling van de betaling.

5. Cookies

5.1
Om inzicht te krijgen in hetgeen u bevalt en om ons aanbod optimaal te kunnen afstemmen op uw individuele behoeften maken wij op de internetpagina Kiela.nl gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of uw mobiele toestel opgeslagen en bij latere bezoeken opgeroepen worden. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats.

5.2
Cookies veroorzaken geen schade op uw computer of mobiele toestel en bevatten geen virussen. Indien u geen cookies op uw computer opgeslagen wilt hebben, kunt u de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat hetzij een opslag van de cookies niet mogelijk is of u van tevoren uitdrukkelijk uw toestemming moet verlenen. U dient wel te bedenken dat u deze wijzigingen eventueel moet instellen voor elke browser waarmee u deze internetpagina wilt oproepen en dat u zonder het gebruik van de cookies mogelijk niet alle functies van deze internetpagina kunt gebruiken.

6. Uw rechten
6.1
Zonder opgave van redenen kunt u van ons kosteloos informatie verlangen over uw bij ons opgeslagen gegevens en over de herkomst daarvan, evenals over de ontvanger of de ontvangergroepen aan wie deze gegevens werden doorgegeven alsmede over het doel van de opslag.

6.2
Bovendien hebt u volgens de wettelijke bepalingen het recht op correctie, blokkering en schrapping van uw persoonsgerelateerde gegevens. Indien u toestemming hebt verleend voor het gebruik van gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment zonder opgave van redenen herroepen. Indien de verwerking van uw gegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 sub f) AVG, hebt u volgens art. 21 AVG het recht op bezwaar. U hebt bovendien het recht op gegevensportabiliteit. Daarnaast hebt u het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar aan te tekenen over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

6.3
Wij verzoeken u, uw informatiewensen, -aanvragen, herroepingen inzake de gegevensverwerking evenals andere aanvragen te zenden naar Kiela Beheer B.V., Groendijck 15, 3465 JB Driebruggen of naar het e-mailadres
info@kiela.nl.

6.4
Voor alle vragen in verband met de gegevensbescherming kunt u ook contact opnemen met onze gelastigde voor gegevensbescherming, mevrouw E.B. Kiela, of per e-mail aan
info@kiela.nl wenden.


 

Kiela Metaalwarenfabriek bv
De Groendijck 15
3465 JB Driebruggen
Nederland

T +31 348 50 52 70
F +31 348 50 52 71
E info@kiela.nl
Terms & Conditions
Distributeurs

© Copyright - 2024 Kiela.com - Alle rechten voorbehouden